Regulamin

 

WARUNKI DOSTAW UPOMINKÓW REKLAMOWYCH

 

Warunki wstępne

Art. 1
Właścicielem i administratorem strony internetowej Upominki Reklamowe zwanej dalej Informatorem mieszczącym się pod adresem www.upominkireklamowe.co jest firma AGENCJA RAKLAMOWA MAX z siedzibą w Poznaniu.
Firma AGENCJA RAKLAMOWA MAX realizuje dostawy wyłącznie na potrzeby zaopatrzeniowe firm i instytucji i nie prowadzi sprzedaży detalicznej.
Wszystkie oferty, zamówienia, zlecenia oraz dostawy realizowane są przez AGENCJA RAKLAMOWA MAX zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
Warunki Zamawiającego wskazane w jego zamówieniach będą realizowane wyłącznie wówczas, jeżeli zostaną potwierdzone przez AGENCJA RAKLAMOWA MAX w formie pisemnej na zasadach określonych poniżej.

Oferty

Art. 2
1. Internetowy Informator służy do tworzenia i przesyłania drogą elektroniczną zapytań ofertowych do AGENCJA RAKLAMOWA MAX.
W odpowiedzi na otrzymane zapytanie AGENCJA RAKLAMOWA MAX sporządzi i wyśle pytającemu pocztą elektroniczną ofertę na dostawę wyrobów i usług zgodnych z zapytaniem.
Zawarcie umowy sprzedaży następuje przez złożenie pisemnego zamówienia i po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
2. Kolory wyrobów oznaczone są w Informatorze opisowo lub w formie zdjęć. W przypadku wymagania zgodności koloru wyrobu ze wzornikiem (np. PANTONE) należy taki wymóg podać jednoznacznie w zapytaniu. W odpowiedzi zostanie podana informacja, czy wyrób występuje w żądanym kolorze. Kolory widoczne na ekranie mogą nie w pełni odzwierciedlać kolory rzeczywiste.
3. AGENCJA RAKLAMOWA MAX zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy nie ma faktycznej możliwości jego realizacji ze względu na brak asortymentu u swojego dostawcy.
4. Zamawiający dostarczają AGENCJA RAKLAMOWA MAX pisemne zamówienia podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania zobowiazań finansowych drogą elektroniczną na adres maxrekl@tk.com.pl, i/lub drogą faksową na numer wskazany w Informatorze i/lub w formie listu poleconego. W zamówieniu należy szczegółowo podać zamawiany towar, w szczególności należy wskazać symbol zamawianego artykułu.
5. Każde zamówienie zostanie potwierdzone przez AGENCJA RAKLAMOWA MAX w terminie nie dłuższym niż pięć dni od dnia jego otrzymania. Jednocześnie w potwierdzeniu AGENCJA RAKLAMOWA MAX wskaże przybliżony termin odbioru zamówionego towaru. Potwierdzenie AGENCJA RAKLAMOWA MAX odbywać się będzie pocztą elektroniczną na adres wskazany przez zamawiającego w zamówieniu lub drogą faksową na numer wskazany w zamówieniu.
6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez zamawiającego wszystkich postanowień zawartych w niniejszych "Warunkach Dostaw Upominków Reklamowych przez AGENCJA RAKLAMOWA MAX”

Ceny

Art. 3
1. Wyrażone w Informatorze ceny poszczególnych towarów nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa, który to podatek należy do tych cen doliczyć.
2. Ceny wskazane w Informatorze nie obejmują również kosztów przesyłki i specjalnego opakowania, jeżeli takie jest wymagane.
3. AGENCJA RAKLAMOWA MAX zastrzega sobie możliwość zmiany cen artykułów znajdujących się w Informatorze w następstwie:
- dewaluacji złotego w stosunku do Euro,
- podwyższenia obowiązujących stawek celnych i podatkowych bądź wprowadzenia innych, dodatkowych obciążeń podatkowych lub publiczno-prawnych,
- znacznego wzrostu cen u dostawców.
4. Ceny podane w Informatorze Internetowym są na bieżąco aktualizowane, lecz ostatecznie muszą być potwierdzone przez pracownika AGENCJA RAKLAMOWA MAX w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia.

Opakowanie

Art. 4
AGENCJA RAKLAMOWA MAX zastrzega sobie możliwość doliczenia kosztów opakowania specjalnego do kosztów wysyłki zamówionych towarów. Wartość kosztów opakowania i wysyłki zostanie określona w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Niektóre rodzaje wyrobów sprzedawane są wyłącznie w opakowaniach minimalnych i ich wielokrotnościach. Informacja ta zostanie przedstawiona w ofercie.

Dostawa

Art. 5
1. Termin dostawy zamówionych towarów podany przez AGENCJA RAKLAMOWA MAX jest terminem przybliżonym i nie należy go traktować jako terminu ostatecznego. W razie zaistnienia konieczności dostawy w określonym nieprzekraczalnym terminie informację taką Zamawiający powinien zawrzeć już w zapytaniu ofertowym i niezależnie od tego również w zamówieniu.
2. Dostawy realizowane są z magazynu AGENCJA RAKLAMOWA MAX znajdującego się w Poznaniu. Odbiór zamówionego towaru następuje własnym transportem Zamawiającego, lub na zlecenie Zamawiającego towar wysyłany jest za pośrednictwem firm wysyłkowych.
3. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający, a jeżeli wartość faktury netto przewyższa 5.000,00 zł - Dostawca (Dostawca nie pokrywa opłat dodatkowych wg cennika spedytora - zastrzeżenia godziny dostawy, dostawy ekspresowej, dostawy w dni wolne itp.) 
4. AGENCJA RAKLAMOWA MAX zastrzega sobie prawo do dostarczenia +/- 5% w stosunku do zamówionej ilości towarów, oraz możliwość dostaw częściowych, o ile wymóg dostawy całościowej nie wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub umowy.
5. W przypadku zamówień niezgodnych z minimalnymi opakowaniami AGENCJA RAKLAMOWA MAX zastrzega sobie możliwość dostosowania zamawianych ilości do minimalnych opakowań oraz wystawienia stosownych faktur uwzględniających faktyczną ilość wysłanego towaru.
6. AGENCJA RAKLAMOWA MAX zastrzega sobie prawo do przesunięcia lub wstrzymania terminu realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego w przypadku nieuregulowanych przez niego płatności za wcześniejsze dostawy, aż do całkowitego uregulowania należności przysługujących AGENCJA RAKLAMOWA MAX

Rezygnacja z zamówienia

Art. 6
AGENCJA RAKLAMOWA MAX akceptuje rezygnację Klienta z zamówionego towaru, jeżeli pisemna rezygnacja została doręczona AGENCJA RAKLAMOWA MAX w ciągu 12 godzin po złożeniu zamówienia i nie było ono opatrzone klauzulą PILNE.

Płatności

Art. 7
1. O ile nie ustalono inaczej, zapłata ceny za zamówiony towar następuje najpóźniej w dniu odbioru towaru w sposób wskazany w fakturze.
2. W przypadku zamówienia wyrobu z nadrukiem, tłoczeniem haftem lub grawerowaniem AGENCJA RAKLAMOWA MAX może uzależnić przystąpienie do wykonania umowy od wpłacenia zaliczki w wysokości do 50 % wartości zamawianego towaru.

Reklamacje

Art. 8
1. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy dostarczony towar jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem. W razie niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie AGENCJA RAKLAMOWA MAX, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odbioru zamówionego towaru.
2. W wypadku, gdy dostarczony towar nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, AGENCJA RAKLAMOWA MAX zobowiązany jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany wadliwych towarów.
3. AGENCJA RAKLAMOWA MAX nie będzie akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy, chyba że szkody te powstały wskutek umyślnej działalności AGENCJA RAKLAMOWA MAX.
4. AGENCJA RAKLAMOWA MAX zastrzega sobie prawo do nie uznania reklamacji dotyczącej zadrukowanego towaru, jeżeli usługa nadruku, tłoczenia etc. nie była dostarczona przez AGENCJA RAKLAMOWA MAX

Klisze, sita, matryce

Art. 9
Klisze, sita oraz matryce wykorzystane do wykonania zleceń Zamawiającego są własnością AGENCJA RAKLAMOWA MAX i są przechowywane przez AGENCJA RAKLAMOWA MAX do ewentualnego wykorzystania przy kolejnych zamówieniach.

Umowne prawo odstąpienia

Art. 10
1. W przypadkach uzasadnionych:
- niespodziewanym brakiem dostępności towaru u dostawcy,
- zmianą warunków zamówienia przez Zamawiającego w trakcie jego realizacji w zakresie niemożliwym do spełnienia przez AGENCJA RAKLAMOWA MAX,
- niewywiązywania się Zamawiającego z płatności za wcześniejsze dostawy,
- wyczerpania się limitu kredytu kupieckiego Zamawiającego udzielonego mu przez AGENCJA RAKLAMOWA MAX,
- powzięcia przez AGENCJA RAKLAMOWA MAX uzasadnionego podejrzenia o braku wypłacalności Zamawiającego
AGENCJA RAKLAMOWA MAX przysługuje prawo odstąpienia w całości lub w części od realizacji potwierdzonego zamówienia. Z tytułu odstąpienia od realizacji potwierdzonego zamówienia, Zamawiającemu nie przysługują wobec AGENCJA RAKLAMOWA MAX jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. Powyższe ograniczenie nie dotyczy zwrotu zaliczki uiszczonej stosownie do postanowień art.7 ust.2.
2. W przypadku odmowy przez Zamawiającego odebrania zamówionego towaru w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia, AGENCJA RAKLAMOWA MAX uprawniony jest do odstąpienia od realizacji tego zamówienia bez wyznaczania Zamawiającemu dodatkowego terminu do odbioru zamówionego towaru. Jednocześnie AGENCJA RAKLAMOWA MAX uprawniony jest do dochodzenia od Zamawiającego kary umownej w wysokości 80 % wartości brutto zamówionego przez Zamawiającego towaru, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania na pierwsze pisemne żądanie AGENCJA RAKLAMOWA MAX. Zapłata odszkodowania, o którym mowa powyżej, nie pozbawia AGENCJA RAKLAMOWA MAX prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Częściowe wykonanie zamówienia

Art. 11
1. Wykonanie zamówienia następuje przez dostarczenie Zamawiającemu zamówionego przez niego towaru. AGENCJA RAKLAMOWA MAX zastrzega sobie prawo częściowego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia częściami.
2. W przypadku niewykonania przez AGENCJA RAKLAMOWA MAX zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki, a w przypadku częściowego niewykonania przez AGENCJA RAKLAMOWA MAX zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w wysokości przewyższającej wartość zrealizowanego zamówienia, o ile miała miejsce sytuacja wskazana w art.7 ust.2. Roszczenie powyższe wyczerpuje wszelkie uprawnienia Zamawiającego.
3. W razie częściowego wykonania umowy bądź też wykonania umowy częściami, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za każdorazowo dostarczaną część zamówienia.

Ograniczenie odpowiedzialności

Art. 12
1. AGENCJA RAKLAMOWA MAX nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które AGENCJA RAKLAMOWA MAX nie ponosi winy.
W szczególności AGENCJA RAKLAMOWA MAX nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu realizacji zamówienia, czy też szkody powstałe w wyniku wystąpienia różnicy pomiędzy odcieniem koloru artykułów wskazanych w katalogu a odcieniem koloru przesłanego towaru będącego przedmiotem zamówienia.
2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania mu zamówionego towaru.
W przypadku wykonywania usługi transportu przez podmiot świadczący usługi transportowe ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych towarów ponosi zlecający transport (odpowiednio Zamawiający lub AGENCJA RAKLAMOWA MAX).

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi

Art. 13
1. AGENCJA RAKLAMOWA MAX nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych towarów.
2. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli AGENCJA RAKLAMOWA MAX zataił podstępnie wadę przedmiotu zamówienia.
3. AGENCJA RAKLAMOWA MAX nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem wystąpienia jakiejkolwiek wady.

Zastrzeżenie własności przedmiotu sprzedaży

Art. 14
AGENCJA RAKLAMOWA MAX zastrzega sobie prawo własności zamówionego towaru aż do chwili uiszczenia przez Zamawiającego całkowitej ceny zakupu przedmiotu zamówienia.

Prawa autorskie

Art. 15
1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez AGENCJA RAKLAMOWA MAX produktów w materiałach reklamowych, stronie www AGENCJA RAKLAMOWA MAX, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych AGENCJA RAKLAMOWA MAX co do jakości znakowania. AGENCJA RAKLAMOWA MAX ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla zamawiającego.
2. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

Rozstrzyganie sporów

Art. 16
1. W razie zajścia ewentualnych sporów pomiędzy Stronami oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń, Strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze obopólnego porozumienia.
2. W przypadku niemożności dojścia do porozumienia w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do ugody, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby AGENCJA RAKLAMOWA MAX

Informacje dodatkowe

Niniejszych Warunków nie należy rozumieć jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ostateczne warunki zakupu zawarte będą w potwierdzeniu zamówienia, które prześlemy w odpowiedzi na otrzymane zamówienie.

Zasady sprzedaży artykułów z nadrukiem

1. Kolory nadruków w skali PANTONE są możliwe do uzyskania na białym podłożu, na innych kolory będą zbliżone do skali PANTONE.
2. Niektóre artykuły (np. zegary ścienne) wymagają dodatkowego demontażu do druku. Ceny do uzgodnienia.
3. Nie drukujemy na materiałach powierzonych.
4. Minimalna liczba zamawianego towaru ukazana jest w Informatorze Internetowym w opisie towaru.
5. Materiały do druku prosimy przysyłać w pliku graficznym w postaci wektorowej. W przypadku, gdy przesłana grafika wymaga dodatkowego opracowania komputerowego, doliczamy 50 zł netto / 1 godz. pracy grafika.
6. W razie gdy na wybranym artykule druk nie jest możliwy, proponujemy inne rozwiązania personalizacji artykułów, np. grawerowane tabliczki metalowej, naklejki, opakowania z nadrukiem.
7. Na życzenie wykonujemy nadruki próbne. Cena do uzgodnienia.
8. Termin realizacji zamówienia na artykuły z nadrukiem, zależnie od rodzaju i liczby wyrobów, wynosi standardowo od 14 do 31 dni od daty zatwierdzenia projektu nadruku. Projekt nadruku zostanie przedstawiony do zatwierdzenia w ciągu 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
9. Nie wykonujemy bezpłatnych projektów nadruku przed złożeniem zamówienia.

UWAGA Dostarczane zapalniczki (za wyjątkiem zapalniczek jednorazowych) są tylko częściowo napełnione gazem z uwagi na wymogi bezpieczeństwa dotyczące składowania i transportu. Artykuły z zasilaniem bateryjnym (za wyjątkiem, gdy jest to zaznaczone) nie są wyposażone w baterie (z uwagi na możliwość zniszczenia produktu przez wylanie się zawartości baterii spowodowane różnicami temperatury i wilgotności w trakcie transportu). Nie dotyczy to artykułów zasilanych przez miniaturowe baterie (pastylkowe), np. zegarki na rękę.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl